OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 12 – 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej jako „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Grupa Rybna sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) ul. Nawojowska 160 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000521687, NIP 734-352-70-35, REGON 123196309, wysokość kapitału zakładowego 400.000,00 zł (dalej: Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@polskagruparybna.pl 
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) zawarcia umów i realizacji umów zawartych z Administratorem (Polska Grupa Rybna sp. z o.o. Spółka komandytowa) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania wskazanych czynności,
  b) udzielenia odpowiedzi na skierowaną pod naszym adresem wiadomość/nawiązania kontaktu i potencjalnej dalszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  c) wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, podatkowego lub rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres przewidziany w owych przepisach (zasadniczo 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie w związku z którym dane zebrano),
  d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:

  • prowadzeniu korespondencji (np. z kontrahentami lub ich przedstawicielami, w tym także po zakończeniu współpracy),
  • dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – przez okres utrzymywania się danego interesu, przy czym nie dłużej niż 3 lata od zakończenia współpracy.
 5. Dane mogą być również przetwarzane przez Administratora w szerszym zakresie, w oparciu o udzieloną zgodę – w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z treści zgody (lub też do dnia cofnięcia zgody, zależnie od tego co nastąpi wcześniej).
 6. Podanie danych jest każdorazowo dobrowolne, z tym, że brak ich udostępnienia może uniemożliwiać Administratorowi zawieranie i wykonanie umów (jak np. umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług), a także realizację współpracy lub usług posprzedażowych i gwarancyjnych.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będzie to dopuszczalne na podstawie przepisów prawa – innym administratorom lub podmiotom przetwarzającym. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty, którym mamy obowiązek ich przekazania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  podmioty świadczące na naszą rzecz usługi – księgowe, transportowe, kurierskie i podobne, administratorzy infrastruktury (w tym: hostingodawcy), podwykonawcy, osoby realizujące świadczenia związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży lub wykonywania usług, przewoźnicy, banki, którym zlecono realizację przelewów na rzecz kontrahentów, firmy windykacyjne lub nabywcy wierzytelności, a także doradcy i audytorzy.
 8. Aktualnie nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak okaże się, że Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, niezwłocznie poinformujemy o takiej możliwości.
 9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pan/Pani także skorzystać
  z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane kontaktowe PUODO dostępne są na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami kontaktować
pod adresem korespondencyjnym: ul. Nawojowska 160, 33-300 Nowy Sącz oraz na nasz adres e-mail: biuro@polskagruparybna.pl.